พระพุทธเจ้า

หัวข้อ

(1/3) > >>

[1] สมเด็จองค์ปฐม

[2] ๑ ความเป็นมาของพระพุทธเจ้า ตอนเริ่มปรารถนาพระโพธิญาณ

[3] ๒. ความเป็นมาของพระพุทธเจ้า ตอนพระโพธิสัตว์ลงสู่ครรภ์พระมารดา

[4] ๓. ตอนตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า

[5] ๔. ตอนทรงเทศน์โปรดปัญจวัคคีย์ฤๅษีทั้ง ๕

[6] ๕. ตอนทรงเทศน์โปรดพระยสกับสหาย ๕๕ คน

[7] ๖. ตอนทรงเทศน์โปรดภัทวัคคีย์ ๓๐ คน

[8] ๗. ตอนทรงเทศน์โปรดชฎิล ๓ พี่น้อง

[9] ๘. ตอนทรงเทศน์โปรดพระเจ้าพิมพิสาร

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

[#] หน้าถัดไป

Go to full version