แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - admin

หน้า: [1] 2
1
พระพุทธเจ้า / Re: สมเด็จองค์ปฐม
« เมื่อ: ธันวาคม 24, 2015, 11:18:37 AM »
ทดสอบตอบ

2
พระพุทธเจ้า / สมเด็จองค์ปฐม
« เมื่อ: ธันวาคม 24, 2015, 10:30:27 AM »
สมเด็จองค์ปฐม


                   หลวงพ่อเคยเล่าให้ฟังว่า  สมเด็จองค์ปฐมทรงพระนามว่า “สมเด็จพระพุทธสิกขี” แต่พระพุทธเจ้าที่ตรัสรู้ผ่านไปแล้วอาจจะมีชื่อซ้ำกันก็ได้  โดยเฉพาะชื่อนี้มีด้วยกันถึง ๕ พระองค์  จึงเรียกขานกันว่าเป็น “พระพุทธสิกขีที่ ๑” พระองค์จึงทรงเป็นต้นพระวงค์ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์  จึงสมควรยกย่องพระพุทธองค์ว่าทรงเป็น “สมเด็จองค์ปฐม” อย่างแท้จริง

ครั้งหนึ่ง พระพุทธงค์เสด็จมาเล่าให้หลวงพ่อฟังที่บ้านสายลมว่า  สมัยที่พระองค์ทรงอุบัติในโลกมนุษย์  ในเวลานั้นคนมีอายุขัยประมาณ ๘ หมื่นปี  พระองค์เสด็จออกมหาภิเษกรมณ์เมื่อพระชนมายุได้ ๔ หมื่นปี

3
๑ ความเป็นมาของพระพุทธเจ้า ตอนเริ่มปรารถนาพระโพธิญาณ


โดย  พระราชพรหมยาน (หลวงพ่อฤาษีลิงดำ)

               นับตั้งแต่นี้เป็นต้นไป  อาตมาจะนำความเป็นมาขององค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้ามาแสดงแก่บรรดาท่านพุทธบริษัท  เพื่อเป็นประวัติในการประพฤติดี  ประพฤติชอบตามที่พระองค์ทรงปฏิบัติมา

ในวันนี้  ก็ขอเริ่มเรื่องเบื้องต้นที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า  จะทรงปรารถนาพระโพธิญาณ

4
๒. ความเป็นมาของพระพุทธเจ้า ตอนพระโพธิสัตว์ลงสู่ครรภ์พระมารดา


โดย  พระราชพรหมยาน (หลวงพ่อฤาษีลิงดำ)

               ต่อแต่นี้ไปก็จะนำมาซึ่งพระพุทธประวัติขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นอนุสนธิสืบกันมาตั้งแต่ที่คุยกันในคราวก่อน
เป็นอันว่า  เมื่อองค์สมเด็จพระชินวรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า  ถอยหลังจากนี้ไปประมาณ ๔ อสงไขยกับแสนกัป  เวลานั้นองค์สมเด็จพระทรงสวัสดิโสภาคย์เกิดเป็น มหาทุคคตะ  เป็นคนที่ยากจนเข็ญใจ  ได้ถวายทานแด่องค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทะเจ้าทรงพระนามว่า อุทุมพร แล้วก็ปรารถนาพระโพธิญาณ  พระพุทธเจ้าองค์นั้นจึงได้ทรงพยากรณ์แก่องค์สมเด็จพระพิชิตมารในตอนนั้นว่า

5
๓. ตอนตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า


โดย  พระราชพรหมยาน (หลวงพ่อฤาษีลิงดำ)

               เมื่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประสูติจากพระครรภ์พระมารดาแล้วในที่สุดองค์สมเด็จพระประทีปแก้วใกล้จะถึงวาระที่จะบรรลุอภิเษกสัมมาสัมโพธิญาณเพราะองค์สมเด็จพระพิชิตมารทรงบำเพ็ญบารมีมาครบ ๔ อสงไขยกับแสนกัปควรจะได้เป็นพระพุทธเจ้า

6
๔. ตอนทรงเทศน์โปรดปัญจวัคคีย์ฤๅษีทั้ง ๕


โดย  พระราชพรหมยาน (หลวงพ่อฤาษีลิงดำ)

               หลังจากที่องค์สมเด็จพระพิชิตมารบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงบรรลุอภิเษกสัมมาสัมโพธิญาณแล้ว ในตอนหนึ่งองค์สมเด็จพระประทีปแก้วได้ทรงพิจารณาว่า ธรรมที่พระองค์ทรงบรรลุนี้เป็นธรรมที่ลึกซึ้งคัมภีรภาพมาก ยากที่บุคคลอื่นใดจะบรรลุตามได้

7
๕. ตอนทรงเทศน์โปรดพระยสกับสหาย ๕๕ คน


โดย  พระราชพรหมยาน (หลวงพ่อฤาษีลิงดำ)
               เมื่อองค์สมเด็จพระพิชิตมารบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า เมื่อทรงบรรลุอภิเษกสัมมาสัมโพธิญาณแล้ว องค์สมเด็จพระประทีปแก้วก็แสวงหาบุคคลที่จะบรรลุธรรมตาม ในที่สุดก็ตัดสินพระทัยว่า “ปัญจวัคคีย์” คือฤๅษีทั้ง ๕ มีท่านโกณฑัญญะ ท่านวัปปะ ท่านภัททิยะ ท่านมหานาม ท่านอัสสชิ

8
๖. ตอนทรงเทศน์โปรดภัทวัคคีย์ ๓๐ คน


โดย  พระราชพรหมยาน (หลวงพ่อฤาษีลิงดำ)
               เมื่อคราวที่แล้วได้กล่าวว่า องค์สมเด็จพระชินวรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงพบพระยส และบรรดาสหาย ๕๕ คน และองค์สมเด็จพระทศพลบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า ก็ทรงสงเคราะห์แสดงพระธรรมเทศนาอนุปุพพิกถา เป็นเหตุให้ท่านทั้ง ๕๕ คน ได้ธรรมาภิสมัย
               ตอนนี้ ขอบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านจำไว้ว่า ถ้าการอ่านหนังสือแล้วละก็มีอยู่ ๒ ศัพท์ที่จะต้องจำ นั้นก็คือศัพท์หนึ่งที่เรียกว่า “ได้ดวงตาเห็นธรรม” อีกศัพท์หนึ่งเรียกว่า “ธรรมาภิสมัย”

9
๗. ตอนทรงเทศน์โปรดชฎิล ๓ พี่น้อง


โดย พระราชพรหมยาน (หลวงพ่อฤาษีลิงดำ)
               เมื่อองค์สมเด็จพระประทีปแก้วได้แสดงพระธรรมเทศนาโปรดปัญจวัคคีย์ฤๅษีทั้ง ๕ ต่อมาก็เทศน์โปรดพระยศ ต่อมาเทศน์โปรดภัทวัคคีย์ ๓๐ ท่านแล้วองค์สมเด็จพระภควันต์บรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงนึกถึงปฏิญญาของพระเจ้าพิมพิสาร

10
๘. ตอนทรงเทศน์โปรดพระเจ้าพิมพิสาร


โดย พระราชพรหมยาน (หลวงพ่อฤาษีลิงดำ)

               เมื่อวันก่อนนี้ได้มาจบลงตอนที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงแสดงพระธรรมเทศนาโปรดชฎิลทั้ง ๓ คือ อุรุเวลกัสปป นทีกัสสป คยากัสสป เป็นต้น

11
๙. ตอนพระสารีบุตรพบพระอัสสชิ


โดย พระราชพรหมยาน (หลวงพ่อฤาษีลิงดำ)

               ก่อนเมื่อองค์สมเด็จพระชินสีห์บรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า จะทรงบรรลุอภิเษกสัมมาสัมโพธิญาณ ท่านกล่าวว่ามีบ้าน ๒ บ้าน คือ หมู่บ้านหนึ่งเรียกว่า “โกลิตคาม” อีกหมู่บ้ายหนึ่งเรียก “อุปติสคาม”

12
๑๐. ตอนพระพุทธเจ้าทรงโปรดพระอัครสาวกทั้งสอง


โดย พระราชพรหมยาน (หลวงพ่อฤาษีลิงดำ)

               อาตมาจะขอเล่าเรื่องความเป็นมาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตอนที่ปรารภ “สัญชัยปริพรชก” และ “พระอัครสาวกทั้งสอง” สืบต่อกันไป

13
๑๑. ตอนสัญชัยนินทาพระพุทธเจ้า


โดย พระราชพรหมยาน (หลวงพ่อฤาษีลิงดำ)

               ความเดิมที่แล้วปรากฏว่า องค์สมเด็จประทีปแก้วบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงโปรดอัครสาวกทั้งสอง คือ พระโมคคัลลาน์ และ พระสารีบุตร ให้บรรลุอรหัตผลแล้วองค์สมเด็จพระทศพลบรมศาสดายกย่องให้เป็น เอตทัคคะ กล่าวคือ เป็นผู้เลิศ

14
๑๒. ตอนทรงปรารภเหตุของการตั้งอัครสาวกทั้งสอง


โดย พระราชพรหมยาน (หลวงพ่อฤาษีลิงดำ)

               เมื่อองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้แสดงพระธรรมเทศนาโปรดบรรดาบริวารของพระสารีบุตร และ พระโมคคัลลาน์ ได้บรรลุอรหัตผลแล้วต่อมาอีก ๗ วัน องค์สมเด็จพระภควันต์ก็ทรงเทศน์โปรดให้พระโมคคัลลาน์สำเร็จอรหัตผล มาวันที่ ๑๕ องค์สมเด็จพระทศพลก็ทรงสงเคราะห์ให้พระสารีบุตร เป็นอรหัตผลเหมือนกัน

15
๑๓. ตอนบุพกรรมของพระยสและสหายทั้ง ๕๕ คน


โดย พระราชพรหมยาน (หลวงพ่อฤาษีลิงดำ)

               วันนี้จะขอกล่าว บุพกรรมของบุคคลทั้ง ๕๕ คน มีท่านยส เป็นต้น เนื้อแท้จริงๆ ของเรื่องนี้ได้เล่ามาก่อนแล้วครั้งหนึ่ง แต่ว่าหมวดนี้เป็นหมวดของบุพกรรมก็มีความจำเป็นที่จะต้องนำมากล่าวตามลำดับเพื่อไม่ตัดลัดให้ขาดความ

หน้า: [1] 2